Falusi szálláshely szolgáltatók adóbevallás változása 2015-től

2015. január 1-től hatályos jogszabály-változásokról, kiemelten a kizárólagos számlázás lehetőségére.

A pénztárgép használati kötelezettséggel járó tevékenysége körét, a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet) 1. §-a és 1. melléklete határozza meg. Az egyéb szálláshely szolgáltatásnyújtás (pl. korábbi fizetővendéglátó magánszállásadók, szoba kiadók falusi szálláshelyek) beletartozik ebbe a körbe (TEÁOR/ÖVTJ 55.2 besorolás - lásd a cikk végén az 1. sz korábbi NAV tájékoztató csatolva), s az ilyen szolgáltatást nyújtóknak már online pénztárgépet kellett volna beszerezniük.

A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet) 9/A. §-a azon adóalanyok számára ír elő bejelentési kötelezettséget és adatszolgáltatást, amelyek a gépi nyugta helyett kizárólag számlakibocsátással tesznek eleget bizonylatolási kötelezettségüknek.

Az 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet vonatkozó 9/C. § előírása 2015. január 1-től (9/A-B. § hatályon kívül helyeződik):

„9/C. § A Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalanyt, aki vagy amely az Áfa tv. 166. §-a szerinti nyugtakibocsátási kötelezettségét az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglaltak szerint számla kibocsátásával teljesíti, az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdés vonatkozásában úgy kell tekinteni, mint aki nyugtaadási kötelezettségének gépi nyugtakibocsátással tesz eleget. Ezen adóalany az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a Rendelet 2. § (1) bekezdésétől eltérően a Rendelet 1. mellékletében foglalt tevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák keltét, sorszámát, a vevő nevét és címét, továbbá az ellenérték adót is tartalmazó összegét, adómentesség esetén az ellenérték összegét - az állami adóhatóság által meghatározott struktúrában - a számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak.” – 2015. január 1-től havonként kell adatot szolgáltatni (2014-ben aki kizárólag számlázik és nincsen online gépe és nem mentesült a 2014. március 17-ig megtett bejelentése alapján adatszolgáltatás alól, hetente kell a hatályos 9/A. § alapján).

Kivonat az ehhez kapcsolódó NAV honlapon elérhető tájékoztatóból:

„Az adóalany adatszolgáltatási kötelezettségének pénztárgép használatra kötelezett tevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák keltét, sorszámát, a vevő nevét és címét, továbbá az ellenérték adót is tartalmazó összegét, adómentesség esetén az ellenérték összegét a számla kibocsátásának keltét alapul véve, naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak. Az adatszolgáltatási kötelezettséget azon számlák vonatkozásában kell először alkalmazni, amelyek kibocsátása 2014. december 31-ét követően történik. Tehát 2015. január 1-jétől kezdődően valamennyi pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalany, aki/amely bizonylatadási kötelezettségét kizárólag számla kibocsátásával teljesíti, köteles az általa e tevékenységhez kapcsolódóan kibocsátott valamennyi számláról adatszolgáltatást teljesíteni az adóhatóság felé.”

http://www.nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/uzemeltetok_cikkek/Tajekoztato_20140304.html

Az az egyéb szálláshely-szolgáltató, aki kizárólag számlát bocsát ki és emiatt nem használ online pénztárgépet, 2015. január 1-től az 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 9/C. § előírása alapján köteles fentiek szerint az adatszolgáltatásra. A 9/C. § szerinti adatszolgáltatás teljesítésére a NAV új adatlapot fog rendszeresíteni, amelynek kialakítása jelenleg folyamatban van. Ezzel kapcsolatos további információkért a NAV honlapját javasoljuk figyelni.

Kapcsolódó NAV tájékoztatás:

http://nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/uzemeltetok_cikkek/PTGSZLAA_adatlap.html

 

Az Áfa tv. 166. §-ának (2) bekezdése alapján, ha az adóalany nyugta helyett számlát bocsát ki, akkor mentesül az NGM rendeletben előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól.

Amennyiben az Áfa tv. 165. § (1) bekezdésének b) pontja és a 166. § (1) bekezdése alapján nyugtakibocsátási kötelezettséget keletkeztető valamennyi termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetében biztosítható, hogy az adóalany a termék beszerzőjének, illetve a szolgáltatás igénybevevőjének a nevét és címét, mint az Áfa tv. 169. § e) pontja szerint a számla kötelező adattartalmát képező adatot megismerje,  vagyis az adóalanynak módjában áll a 166. § (2) bekezdésének megfelelően a fenti ügyletek mindegyikéről nyugta helyett számlát kibocsátani, úgy az adóalany mentesülhet a gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség és ezáltal a pénztárgép használata alól.

Amennyiben a kérdéses termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások mindegyike esetében nem biztosítható, hogy az adóalany a termék beszerzőjének, illetve szolgáltatás igénybevevőjének a nevét és címét megismerje (például az adóalanytól vásárló magánszemély a nevét és a címét nem adja meg), vagyis az adóalanynak az Áfa tv. 166. § (2) bekezdése alapján nem áll módjában számlát kibocsátani, úgy az adóalany az NGM rendelet 1. számú mellékletében előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség, illetve a pénztárgép használata alól nem mentesülhet.”

Az adatszolgáltatási kötelezettség feltételei annyiban változnak 2015. január 1-jétől, hogy amennyiben valamely adóalany az egyébként pénztárgép használatra köteles tevékenységi körében számlát is kibocsát, akkor köteles az adóhatóság részére az 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 2015. január 1-jétől hatályos 9/C. §-a szerint adatokat szolgáltatni, e §-ban meghatározott feltételek szerint. Az adatszolgáltatás tehát – a jelen hatályos előírásokkal szemben – nem csak akkor lesz kötelező, ha az adóalany kizárólag számla kibocsátásával tesz eleget nyugtakibocsátási kötelezettségének, hanem akkor is, ha akár csak egy esetben is számlát állít ki nyugta helyett. (Ezen kívül a régi típusú pénztárgépet használók sem használhatják tovább ezeket a típusú gépeket, még akkor sem, ha nem tartoznak az online kötelezetti körbe, ez is egy változás lesz január 1-től).

http://nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/uzemeltetok_cikkek/Veghatarido_az_online20140811.html

---------------------------

1. sz. tájékoztató

Magánszemélyek által folytatott egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység és a falusi szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése és az adóhatóság által történő nyilvántartásba vétele

Abban az esetben, ha a magánszemélyek szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kívánnak folytatni, többféle tevékenységi forma és adózási mód között választhatnak. A magánszemélyek az esetek többségében ezen tevékenységet nem egyéni vállalkozóként, hanem adószámos magánszemélyként kívánják folytatni.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (1) bekezdése alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat, ezért az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózónak az adószám megállapítása végett, a tevékenység megkezdését megelőzően be kell jelentkeznie az állami adóhatóságnál a ’T101 számú nyomtatványon – kivéve, ha a magánszemély kizárólag ingatlan-bérbeadási tevékenységet folytat, mert ilyenkor az Art. 22. § (16) bekezdésében foglaltak alapján mentesül az adószám megszerzéséhez előírt bejelentkezési kötelezettség alól.

A bejelentkezés során a magánszemélynek be kell jelentenie gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, a fő- és egyéb tevékenységi köröket a mindenkor hatályos Önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke (a továbbiakban: ÖVTJ) szerinti ÖVTJ-kódok szerint. Ha pedig az adóköteles (bevételszerző) tevékenység folytatásához engedély, jóváhagyás, záradék szükséges, ennek megszerzését a jogerős engedély, jóváhagyás, záradék közlésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnak be kell jelenteni.

Az adóhatóság a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi az adózót, és a bejelentkezés alapján a bejelentkezés napjával adószámot állapít meg az adózó számára.

Az adószám kiváltására kötelezett magánszemélyek esetében az általuk végzett tevékenységeket az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet szabályai szerint kell azonosítani. A gyakorlatban azonban sok esetben nehézséget okoz annak meghatározása az adózók számára, hogy a bejelentkezés során az adatlap kitöltésekor melyik ÖVTJ-kódot kell kiválasztani a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó követelményeket a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.), illetőleg a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg.

A Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatás fogalmának meghatározásakor visszautal a Kertv. értelmező rendelkezéseire, mely szerint szálláshely-szolgáltatás alatt üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtását és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtását kell érteni.

Egyéb szálláshelynek – a szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely kivételével – a szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része minősül (tehát magánszemély saját célra épített épülete is hasznosítható), ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

Falusi szálláshelynek az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely tekinthető – a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével –, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 57/A. § (1) bekezdése szerint fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély az lehet, aki - nem egyéni vállalkozóként - a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében - nyújt szálláshelyet ugyanannak a személynek adóévenként 90 napot meg nem haladó időtartamra.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet magánszemélyként folytató szolgáltatók számára a jegyző a Korm. rendelet alapján tehát egyéb szálláshely-üzemeltetési engedélyt ad ki (a falusi szálláshelyet üzemeltetőknek is), illetőleg a tevékenység végzésének engedélyezéséről a magánszemélynek igazolást állít ki, mely igazolás tartalmazza a magánszemély által üzemeltetett szálláshely típusát is.

A KSH állásfoglalása alapján a Korm. rendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatók („szoba kiadók”) kizárólag a következő TEÁOR’08, illetve ÖVTJ’14 kódok alá sorolódnak:

TEÁOR '08

TESZOR’08*

ÖVTJ’14**

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

55.20

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

55.20.19

 

Egyéb szálláshely-szolgáltatás napi takarítás nélkül

552006

 

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s.

A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett ’ÖVTJ 2014 tartalom’ című kiadvány szerint az 552006 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú üdülési célú tartózkodás céljára nyújtott egyéb, átmeneti szálláshely-szolgáltatást jelenti, amely egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújt. A magánszemély szolgáltatóknak az 552006 ÖVTJ’14 kódot kell feltüntetniük a ’T101 számú adatlapon.

A Korm. rendeletben meghatározott falusi szálláshely követelményeinek megfelelő falusi szálláshely-szolgáltatók (akik szintén egyéb szálláshely engedéllyel rendelkeznek) kizárólag a következő TEÁOR’08, illetve ÖVTJ’14 kódok alá sorolódnak:

TEÁOR '08

TESZOR’08*

ÖVTJ’14**

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

55.20

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

55.20.19

 

Egyéb szálláshely-szolgáltatás napi takarítás nélkül

552011

Falusi szálláshely-szolgáltatás

 

A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett ’ÖVTJ 2014 tartalom’ című kiadvány szerint az 552011 falusi szálláshely-szolgáltatás jellemzően a napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatást, illetőleg a vendégszoba, lakrész, vendégház keretében nyújtott szálláshely-szolgáltatást jelenti. A magánszemély szolgáltatóknak az 552011 ÖVTJ’14 kódot kell feltüntetniük a ’T101 számú adatlapon.

A TEÁOR’08 55.9 és az ÖVTJ’14 559001 kódok alá tartozó „Egyéb szálláshely szolgáltatás” nem foglalja magába az üdülési célú tartózkodást, s ezért a turisztikai célú hasznosítással összefüggő tevékenységek ezen kódok alá nem sorolhatóak be.

Budapest, 2014. május 28.

 

MOSZ és FATOSZ és KISLÉPTÉK módosító javaslatok

Jogszabály, - rendelkezés

Problémafelvetés és értelmezés

Megoldási lehetőség, javaslat

A 48/2013. (XI. 15.) NGM rend. 1. sz melléklete alapján az ált. forg. adóról szóló 2007. évi

CXXVII. törvény 166. § (2) bekezdésében foglalt

feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek

kizárólag pénztárgéppel tehetnek

eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:…

…b) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR

’08 47.1-47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi, az

56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó

szolgáltatásnyújtást), az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-

szolgáltatási, a 77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési

és a 95.1-95.2 szerinti javítási tevékenységet

folytató valamennyi adóalany…

A falusi szálláshely az ÖVTJ szerint az 552011-be tartozik, amely beleesik a b) pontban szerepeltetett „55.1-55.3” TEÁOR tartományba.

A falusi szálláshelyeknél e miatt kötelező a pénztárgép alkalmazása, miközben annak mind gazdasági, mint technikai feltételei hiányoznak.

Ez a rendelkezés szemmellátható módon magasabb szintű jogszabályba ütközik, mivel a

239/2009. (X.20.) Korm.rendelet a falusi szállásadást egyértelműen és határozottan az

„Egyéb szálláshelyek” kategóriájába teszi.

Ennek a besorolásnak a hivatkozott NGM

rendeleten belül az 55.9 kategória feleltethető meg, az 552011 semmiképpen sem. Az ÖVTJ értelmezése tehát a Kormányrendelettel

ellentétesen határozza meg a falusi szálláshelyek és az egyéb szálláshelyek csoportjait. Az NGM kérésére a nyáron felmértük, hogy falusi szállásadók közül hányan rendeltek online pénztárgépet. A kapott válaszok szerint

természetes magánszemély egy se, csak azon egyéni vállalkozók vagy cégek rendelték meg, akiknél más profil miatt ez elkerülhetetlennek bizonyult.

 

 

a) variáció: a hivatkozott NGM rendelet 1. sz. mellékletének b) pontjában elég lenne az „55.1-55.3” részben a kötőjelet egy „és” szóval helyettesíteni, ezáltal a falusi szálláshelyek máris mentesülhetnek e kötelezettség alól.

b) Tiszteletben tartva azt az alapvető jogkövetelményt, hogy egy alacsonyabb szintű jogszabály nem írhat felül egy

nála magasabb szintű jogszabályt, az NGM rendeletet és a KIM értelmezését

hozzá kell igazítani a 239/2009. (X.20.) Korm.r.-ben rögzítettekhez.

Az 552011 kódot törölni kell, helyette javasoljuk az 559007 kód bevezetését és alkalmazását az ÖVTJ-ben.

Ez egyben megoldást jelentene a

későbbiekben ismertetett problémákra is, hiszen pl. eleve felesleges lenne a heti vagy havi jelentési kötelezettségekkel

foglalkozni.

A 36/2011. (XII. 23.) KIM rend. az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) bevezetéséről a falusi

szállásadást az 552011 kódba sorolja.

A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) egyéb

szálláshely: szálláshely-szolg céljára hasznosított,

az a)–g) pont alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolg. rendeltetéssel létesített

önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb 8, az ágyak száma legfeljebb 16,…

i) falusi szálláshely: …olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra,

valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex

módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal

együtt bemutatásra kerüljenek.

 


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz

Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók
Országos Érdekképviseletének Egyesülete

Számlaszám: (OTP) 11742049-20343394
Telefon: 06 30 768 8718 | E-mail: kisleptek@gmail.com
Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió