Adatvédelmi Nyilatkozat

A Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata

Jelen adatvédelmi – adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy a Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete (Rövid név: Kislépték Egyesület)  (székhely:4002 Debrecen, Nagy Mihály kert 57/B, képviselő: Szabadkai Andrea; elektronikus levelezési cím: kisleptek@gmail.com; továbbiakban: „Adatkezelő”) www.kisleptek.hu és a www.familyfarming2014.hu oldalon elérhető honlapján keresztül és más módon kapott adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, stb. kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.

I.    Fogalommeghatározások az 2011. évi CXII. Törvény alapján, jelen Szabályzat szempontjából:
1.1    személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: „Érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

1.2    különleges adat:
a)    a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,
b)    az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,

1.3    hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,

1.4    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri,

1.5    adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; (Jelen esetben Csermely Péter),

1.6    adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,

1.7    adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,

1.8    nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,

1.9    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

1.10    adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,

1.11    adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

1.12    adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,

1.13    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi,

1.14    adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,

1.15    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

II.    Adatkezelés, adatfeldolgozás elvei:
2.1    Személyes adat akkor kezelhető, ha
a)    ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b)    azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

2.2    Jelen Szabályzat szempontjából adatfeldolgozó a Kislépték Egyesület; képviselő: Szabadkai Andrea.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

2.3    Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Fentiek alapján a jelen Szabályzat szempontjából az adatkezelés célja: kommunikáció, pályázati és szakmai beszámoló, munkajogi kapcsolathoz szükséges adatok, tanulmány, kutatás, szakmai anyagok elkészítése.

Fentiek alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli:
-    Magánszemély: név, születési év, postai cím, e-mail cím, honlap-cím, telefonszám, adószám, anyja neve, étkezés szolgáltatás biztosítás esetén az esetleges speciális étkezés vagy ételallergia, cél szerint általa megadott információk.
-    Jogi személy: neve, székhelye, telephelye, képviselő neve, képviselő szükséges adatai, email cím, telefon szám, weboldal, cégjegyzékszám, bejegyzés szám, cél szerint általa megadott információk.

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes-e, vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és arról, hogy adatainak tárolása a jogszabály/szerződés szerint kötelezett ideig, egyéb esetben addig történik, míg az átadott adattárolás törlését nem kéri. A tájékoztatás ki kell térjen arra, hogy a törlést hol és milyen módon kérheti. Amennyiben a törlés nem lehetséges jogi, szerződésben rögzített okokból, úgy a törlés elutasítását joghellyel szükséges indokolni. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A tájékoztatás megtörténhet az adatgyűjtés tényének, az érintettek körének, az adatgyűjtés céljának, az adatkezelés időtartamának és az adatok megismerhetőségének mindenki számára hozzáférhető módon történő nyilvánosságra hozatalával, ha az egyénre szóló tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna.

Tekintettel az előbbiekre, kérjük, hogy amennyiben személyes adatai kezeléséhez nem kíván hozzájárulni, úgy azokat részünkre ne adja meg.

A fentiek szerint rögzített adatokat felhasználhatjuk:
- az igénybevett szolgáltatások körében,
- programjainkról, ajánlatainkról való tájékoztatáshoz, az Önt feltehetően érdeklő tartalmak Önhöz való eljuttatásához.

Látogatóinknak a honlapon rögzített személyes adataihoz kizárólag jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése körében biztosítunk hozzáférést, azokhoz harmadik személy részére nem engedünk hozzáférést, azokat harmadik személynek nem engedjük át, azokat nem hasznosítjuk, azokkal egyéb módon nem rendelkezünk. A személyes adatok köréből kizárólag az Ön hozzájárulásával , az Ön által erre a célra is megadott (pl. NÉV, az ÖN által megadott cím és telefon...) adatokat tesszük nyilvánossá, vagy adjuk át. A szolgáltatásaink fejlesztését célzó, a felhasználó adataiból készített statisztikai célú elemzésekből a felhasználók személye nem azonosítható.

Tagjaink, Partnereink, Támogatóink által megadott adatokat, a hozzájárulásukkal adjuk át, vagy tesszük közzé.

Külső oldalra mutató linkek
A Kislépték Egyesület honlapjain elhelyezett külső oldalakra mutató linkeken elérhető – idegen - tartalmakkal, szolgáltatásokkal, adatkezelési gyakorlattal kapcsolatban felelősséget nem vállal. A külső oldalra mutató linkek a jobb tájékoztatást és szolgáltatást szolgálják, és nem jelentik a külső linken elérhető tartalom támogatását, a szolgáltatások elismerését.

A Kislépték Egyesület honlapjának tartalmát és annak formai megjelenési elemeit a szerző jogi törvény védi. A tartalom felhasználása csak a forrás megjelölésével, továbbközlése a Kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet. Ha bármilyen kérdése merül fel az adatok kezelésével kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére. A honlapokat a Civertán Bt. üzemelteti webszerverén. 

Az adatkezelés módjáról az Adatkezelő tájékoztatást ad. Az adatok kezelése, tárolásának módja lehetséges
-    A)  Csak az adatkezelő által (harmadik személynek nem kerül átadásra)
-    B)  Szakmai ellenőrzés során átadásra kerül jogi vagy szerződés kötelezettség miatt, de nyilvánosságra nem hozott adatok.
-    C) Felsorolt szakmai partnerek részére átadható, a részükről kezelhető adatok
-    D)  Nyilvánosságra hozható adatok
-    E)  Felsorolt szakmai partnerek részére átadható, a részükről kezelhető és  nyilvánosságra hozható adatok

2.4     Honlapunk látogatóinak, hírlevél partnereinknek személyes adatai
Honlapunk személyes adatok megadása nélkül is látogatható. Az oldal látogatásakor csak technikai azonosítót, cookie-t használunk.
Honlapunk látogatói szolgáltatásainkat önkéntesen használják, a regisztráció által hozzáéférhető további szolgáltatásokat (regisztráció, hírlevél igénylés, kérdőív kitöltés) önként veszik igénybe.
Ilyen esetben a felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatainak megadásáról.

2.4    Az adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti honlapjának látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az adatkezelő portáljának egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

2.5    Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anoním információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai és más jellegű adatokat (név, születési év, postai cím, e-mail cím, honlap-cím, telefonszám, célok szerinti információk) is kérünk látogatóinktól. Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat.

2.6    Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

2.7    Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

2.8    Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

2.11    Az adatkezelő ügyfelei számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az érintettek előzetes kérésére küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. Azok az érintettek, akik az oldalainkon kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy a továbbiakban nem kívánnak hírlevelet kapni, egy e-mail üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. Az e-mail címet ugyanazon a weboldalon találhatják meg, amely oldalon az adott szolgáltatást megrendelték.

Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött szolgáltatásaink esetében, új ügyfeleinknek visszaigazolást küldünk, melyben a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó információkat is közlünk (például felhasználói név és jelszó megerősítése). Ügyfeleink számára - hozzájárulásuktól függően - bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk a szolgáltatásokról, speciális lehetőségekről stb. Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen tájékoztató leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatás igénybevételét kezdeményezték.

III.    Érintettek jogai:
3.1    Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

3.2    Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 60 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.

3.3    A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

3.4    A személyes adatot törölni kell, ha:
a)    kezelése jogellenes,
b)    az érintett kéri,
c)    az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
d)    az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
e)    azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

3.5    A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

3.6    Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
a)    a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
b)    a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
c)    a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

3.7    Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Záradék:
Elfogadta a Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete közgyűlése 2016 ………Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Kislépték a H2020 Bond Projekt Konzorciumi tagja »»

Nemzetközi jó gyakorlatok az együttműködésre, és azokat motiváló jogi háttér gyűjtése és javaslatok.  
FALUSI VENDÉGASZTALON HALÉTEL »»

Útmutató egy kevésbé ismert lehetőségről
Add a Facebook-hoz

Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók
Országos Érdekképviseletének Egyesülete

Számlaszám: (OTP) 11742049-20343394
Telefon: 06 30 768 8718 | E-mail: kisleptek@gmail.com
Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió